مرکز نوآوری امید

مرکز نوآوری امید به منظور شناسایی فرصتهای جدید فناورانه و کسب و کاری در حوزه بانکی، شناسایی و پرورش نیروهای خبره، ارائه آموزشهای تخصصی و عمومی، سرمایهگذاری، جذب شرکتها و افراد خلاق، و همچنین حمایت و شتابدهی طرحهای نوآورانه مرتبط با نظامهای نوین بانکی و مالی تشکیل شده است. مرکز نوآوری امید از طریق حمایت از استارت آپها و پرورش نیروی انسانی خبره در حوزه بانکی و مالی، میتواند به کمک فناوریهای جدید در حفظ سهم بازارهای قدیمی و مشتریان بانک سپه اقدام نموده و برای جذب مشتریان با انتظارات متفاوت و ذائقههای جدید عمل می نماید. وظیفه بنیادین این مرکز، پیشرو بودن و ریسک کردن برای یافتن راهحلهای جدید مورد انتظار مشتریان، تست کسب و کار مدلهای جدید و ارزیابی فناوریهای جدید است تا بتواند سهم بانک سپه در بازار کسب و کار را ارتقاء دهد. مرکز نوآوری امید با پیگیری اتصال بانک سپه به فینتکها و استارت آپهای متنوع سودآور در بازار از طریق شبکه مجازی سرویسهای آنلاین (شمسا) میتواند تاثیر مهمی در مسیر توسعه خدمات نوین بانکی برای بانک سپه ایفا نماید.

اهداف مرکز نوآوری امید
  • برگزاری دورههای شتابدهی و ایجاد زمینه مناسب برای بروز خلاقیت و بستری برای رشد و پرورش ایدههای نو بر مبنای دانش
  • حمایت از طرحهای فینتک و نوآوریهای مالی و بانکی و جذب پشتیبان برای طرحهای منتخب
  • ایجاد بستر مناسب برای کارآفرینی، اشتغال و تجاریسازی محصولات مالی و بانکی و کسب درآمد متناسب
  • گسترش فناوری و ایجاد بستر تجاریسازی در زمینه سامانههای پرداخت نوین (امیدپی)
  • تأمین و پشتیبانی از زیرساخت راهکارهای نوآورانه بانکی
  • بررسی و ادغام زیرساختهای نوآوری و فینتک بانکهای ادغامی
  • برنامهریزی و شرکت در رویدادها و جشنوارههای نوآوری در حوزه بانکی و فینتک
  • کمک به گسترش کسب و کارهای جدید برای بانک سپه
فهرست