شمسا پی

با عنایت به روند رو به رشد خدمات آنلاین و همچنین افزایش ضریب نفوذ کسب و کارهای برخط در کشور بر آن شدیم تا با بکارگیری توان نیروهای متخصص، ظرفیت های زیرساختی کسب و کارهای الکترونیکی را تقویت نموده و با بهرهگیری از زیرساختهای امن، توسعه سرویس و خدمات را برای اینگونه مجموعه ها فراهم آوریم. ارائه وبسرویسهای خدماتی به بازارهای هدف از رسالت های اصلی این مجموعه می باشد و در کنار این موضوع امکانات گزارش دهی و تحلیل اطلاعات برای کسب و کارها نیز در میان مدت فراهم خواهدگردید. با این هدف پروژهای به نام شمسا در شرکت رایانه خدمات امید راهاندازی شد تا بتوانیم با استفاده از زیرساختهای به روز فنی، در حوزه های مختلف وبسرویس های خدماتی را تجمیع و به بازارهای هدف ارائه نماییم.

فهرست