سامانه چکاوک

شرح پروژه

با توجه به الزام بانک مرکزی ج.ا.ا مبنی بر پیاده سازی ایستگاه کاری چکاوک مختص بانکها به منظور تسهیل در انجام فرایندهای مربوط به واگذاری، تعیین وضعیت چکها و پوشش برخی مخاطرات ناشی از عدم تمرکز امور در سامانه های متمرکز بانکی و ایستگاه کاری، چکاوک بومی سازی شده بانک سپه در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ در کلیه شعب بانک متبوع از طریق شرکت رایانه خدمات امید راه اندازی گردید. در حال حاضر تعداد مراودات ارسال و دریافت چک در این سامانه، روزانه به طور متوسط به حدود ۱۰۰۰۰۰ هزار فقره رسیده که در حال حاضر نیز در حال افزایش است.

فهرست