سامانه مدیریت ریسک نقدینگی

شرح پروژه

پس از بحران مالی اخیر به دلیل وجود شکاف های زیاد در مدیریت ریسک نقدینگی، مدیریت این ریسک در بانکها اهمیت بیشتری یافته، به گونه ای که بخش قابل توجهی از رهنمودهای نهادهای بین المللی همچون کمیته بال بر آن تمرکز پیدا کرده است و به منظور پیاده سازی این رهنمودها، بسیاری از کشورها به تعیین و تنظیم مشخصات جدید مدیریت ریسک نقدینگی پرداخته اند. در این راستا شرکت رایانه خدمات امید با نظارت بانک سپه و رهنمودهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در نظر دارد اقدام به طراحی وتولید سامانه ای تحت عنوان «سامانه مدیریت ریسک نقدینگی» نماید تا بانک سپه بتواند تحت نظر این سامانه پوشش شکاف های فوق و تأمین ابعاد جدید حوزه مدیریت ریسک نقدینگی را ارزیابی کند.

فهرست