سامانه بانکداری شرکتی (پورتال جامع)

شرح پروژه

شرکت رایانه خدمات امید در نظر دارد با طراحی و تولید سامانه ای تحت عنوان «پورتال جامع» به نیازهای متفاوت و گوناگون مشتریان حقوقی خاص پاسخ دهد. از ویژگی های کلی این سامانه می توان به مدیریت کاربران، مدیریت سطوح دسترسی، مدیریت سطوح سازمانی و با استناد به شرایط برداشت اشخاص حقوقی، انتقال وجوه بانکی و بین بانکی اشاره نمود.

فهرست