سامانه بازار درون بانکی (FTP)

شرح پروژه

شرکت رایانه خدمات امید در نظر دارد با نظارت بانک سپه، اقدام به طراحی و تولید سامانه ای تحت عنوان «سامانه بازار درون بانکی» نماید تا بتوان با کمک این سامانه به چهار هدف اصلی خود که شامل: قیمت گذاری محصولات، مدیریت سودآوری، مدیریت نقدینگی و مدیریت ترازنامه است، دست پیدا کند.

فهرست