سامانه ارزش گذاری مشتریان

شرح پروژه

امروزه مشتریان نقش کلیدی و بسیار مهمی در عرصه اقتصادی دنیا ایفا می کنند. میزان جذب مشتریان با کیفیت و سودآور مهمترین هدف بانک ها به شمار می آید. این امر مستلزم شناسایی مشتریان از لحاظ میزان پتانسیل درآمدزایی ایشان و سپس طبقه بندی آنها در بخش های خاص بر اساس امتیازدهی ایشان می باشد. در این راستا شرکت رایانه خدمات اقدام به تولید سامانه ای تحت عنوان «سامانه ارزش گذاری مشتریان» نموده است که این سامانه با تهیه شناسنامه ای عملکردی از مشتریان خود و محاسبه حجم رابطه و محاسبه ارزش ایشان، اطلاعات دقیقی راجع به سپرده ها، تسهیلات، اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های مشتریان مذکور میدهد. این اطلاعات باعث می گردد تمام فعالیت های مشتریان مورد ارزیابی واقع شده و بر اساس بهره وری هر مشتری، طبقه بندی متناسب و تخصیص محصول و امتیازات ویژه ای به ایشان و در پی آن باعث رضایتمندی بیشتر، افزایش مراودات و سهم سود بیشتر از محل این مشتریان حاصل شود.

فهرست